produkty

Servis jerabu

Provadime :
Montaze
Revize strojni , elektro

Skoleni obsluhy
tel. (+420)604620304

jaros@serviszz.cz

Kontakt

š
Ing.Zdenek Jarosš
Nova Loucna 204
Hradek nad Nisou 46334
tel. (+420)604 620 304 mail:jaros@serviszz.cz

Regulace 1/4 hodinového maxima

Regulátor RMR2006 je určen k regulaci a monitorování elektrické energie. Připojuje se přes oddělovací optočleny k impulzním výstupům elektroměrů.Regulace odběrů je optimalizována dle zvolené regulační křivky a zadaného regulačního nebo technického maxima .
Refereneční systém je nainstalován v ZOO Liberec včetně rádiových přenosů dat a separovaným umístěním prvků : regulace - řízení PC - ovládání akčních členů.

Princip regulace odběru

REGULAČNÍ MEZE-PRŮBĚH VÝKONU

Hlídač má 6 výstupů, realizovaných šesti relé (R1 R6). V programovacím režimu lze nastavit hodnotu maximálního průměrného hodinového odběru v kW. Tato hodnota se v pravidelných intervalech (lze nastavit) porovnává s odběrem během čtvrthodiny a v případě rychlého nárůstu odběru sepne relé, které odpojí jeden ze šesti možných připojených okruhů od elektrické sítě. Pokud nárůst odběru poklesne natolik, že vznikne rezerva výkonu, vypne hlídač jedno, ze sepnutých relé (podle jeho priority) a vrátí tak příslušný okruh opět do sítě. Přístroj zobrazuje během čtvrthodiny kalkulaci hodnoty průměrného hodinového odběru v kW podle aktuálního odběru. Po příchodu čtvrthodinového impulsu se zobrazovaná hodnota vynuluje, všechna relé se vypnou a proces regulace se opakuje. V průběhu měření se zaznamenává maximální dosažená hodnota čtvrthodinového maxima, datum a čas, kdy jí bylo dosaženo a to pro každý tarif zvlášť. Tyto maximální hodnoty lze prohlížet v režimu zobrazování absolutních hodnot a je možno je během prohlížení vynulovat. Průběh odběru se též každou čtvrthodinu ukládá do paměti přístroje a to po dobu 40 dnů. Po připojení PC je možno provést zpětnou analýzu odběru za posledních 40 dnů, odečíst aktuální hodnoty naměřené případně na dalších vstupech, zjistit nastavení přístroje a případně ho změnit. Vlastní princip regulace ukazuje předchozí obrázek.

Konstanty pro nastavení regulační charakteristiky :

rC_H, rC_L Regulační konstanty pro vysoký resp. nízký tarif (kW). Maximální nastavitelná hodnota je 0-9999 kW. HYST Ochranné pásmo proti překročení maximální regulační hodnoty. Maximální nastavitelná hodnota je 5-20 % (z regulační konstanty) P1 Prahová hodnota mezní křivky pro vypínání relé. Maximální nastavitelná hodnota je 0-80 % (z 15 minut). P2 Prahová hodnota mezní křivky pro spínání relé. Maximální nastavitelná hodnota je 0-80 % (z regulační konstanty).


Funkce

Aktuální sledování odběru


Regulátor na základě impulsů z vysílacího výstupu elektroměru a na základě nastavené převodové konstanty [Wh/impuls], měří časový průběh činného výkonu v rámci měřící periody a porovnává jej s průběhem určeným regulační křivkou včetně nastavené hystereze. Na základě výsledku tohoto porovnání regulátor rozhodne o tom, zda je třeba nějaký stupeň vypnout nebo naopak, zda je možné nějaký stupeň zapnout, samozřejmě vždy s ohledem na definované vlastnosti jednotlivých stupňů. Odebraná elektrická práce v průběhu jedné měřící periody je uložena do datové paměti a měření začíná znovu. Regulátor je možno nastavit tak, že po skončení měřící periody buď všechny stupně opět zapne, nebo pokračuje plynule v regulaci a stupně podle situace postupně vrací. Pokud není k dispozici impuls měřící periody od hlavního měřidla, lze u regulátoru aktivovat vlastní zdroj měřících period. Pak je ovšem nutné srovnat reálný čas regulátoru s časem spínacích hodin hlavního elektroměru. Dále je možné na jeden vstup regulátoru přivézt indikaci tarifu, který je u některých sazeb potřebný pro odlišení technického a regulačního maxima. Pokud není možné tarif připojit, lze použít k jeho identifikaci vlastní spínací program, který je možné u regulátoru naprogramovat a k synchronizaci je použita měřící perioda. U této varianty se však může stát, že pokud dojde k výraznému rozchodu času mezi hlavním elektroměrem a regulátorem, tzn. větší než jedna měřící perioda, nebude regulátor pracovat správně. U prvního způsobu tento problém nastat nemůže. Ostatní veličiny monitorované regulátorem RMR2006 jsou pouze ukládány do paměti dat a lze je využít pro vizualizaci chování odběru na PC.

Archiv odběru energie

Archivační data

Referenční systém je nainstalován v ZOO Liberec včetně rádiových přenosů dat


Elektronika , vývoj software